De Prins Willem Alexanderschool maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren (VCBO Lochem Laren). VCBO Lochem Laren telt naast de Prins Willem Alexanderschool  nog twee scholen; De Rank en de Prins Hendrikschool in Lochem. Het primaire doel van de Vereniging voor christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren is: ‘het doen verzorgen – aan zoveel mogelijk kinderen – van kwalitatief goed christelijk basisonderwijs dat uiteindelijk bijdraagt aan de vorming van deze kinderen tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.’

Richtinggevende uitspraken over de identiteit zijn:

  1. Binnen de school staat het kind centraal. Het uitgangspunt is dat iedere leerling welkom is, ongeacht geloof, afkomst, nationaliteit of levensbeschouwing. Van de ouders en van de leerlingen verwacht het bestuur dat zij zich conformeren aan de identiteit van de school zoals verwoord in het Mission Statement.
  2. Personeelsleden onderschrijven het primaire doel van de Vereniging zoals verwoord in de Verenigingsstatuten en het Mission Statement van de Vereniging Christelijk Basis Onderwijs Lochem-Laren.
  3. In de school vindt in principe een dagopening plaats en er wordt zoveel mogelijk een moment gekozen waarop de dag op passende wijze wordt afgesloten. De Christelijke identiteit komt bij de dagopening tot uiting.
  4. De school biedt een veilige leef- en leeromgeving waar leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen met respect met elkaar omgaan.

Binnen de gegeven uitgangspunten en doelen van de Vereniging is er ruimte voor eigen schoolbeleid.

Mission statement:  “Geïnspireerd leren voor iedereen”
“Wij willen de kinderen die door de ouders aan ons zijn toevertrouwd opvoeden tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. Wij aanvaarden die opdracht voor alle leerlingen van onze basisscholen en wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol omdat zij unieke schepselen van God zijn. Wij worden geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan kennis van de bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. We doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.

In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en vieringen. In het onderwijs staan daarom de waarden centraal als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap”