Nederland kent een Wet op de Medezeggenschap op Scholen die bepaalt dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft die het overleg tussen ouders en leerkrachten enerzijds en het Bevoegd Gezag (bestuur/directie) anderzijds regelt. De MR adviseert het bestuur en de directie omtrent in de wet vastgelegde onderwerpen, heeft inspraak in o.a. het door de school gevoerde onderwijsbeleid, en houdt er toezicht op dat de school haar visie trouw is. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap SCBO-LL en het Huishoudelijk Reglement PWA Laren (beide te vinden op onze website).
De MR van de PWA bestaat uit vier leden. Twee leden worden d.m.v. verkiezingen gekozen uit en door de ouders; de overige twee leden worden gekozen uit het personeel van de PWA. Leden dienen voor een termijn van maximaal drie jaar; om de continuiteit te waarborgen is er een schema van aftreden opgesteld. De MR-leden staan het in het adressenboekje.

Zaken die alledrie de scholen binnen de SCBO-LL betreffen en boven het individuele PWA-belang uitstijgen, worden geregeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin vertegenwoordigers van de drie scholen zitting hebben. De PWA wordt in de GMR vertegenwoordigd door twee leden; een ouder en een leerkracht.
De PWA wil er zijn van en voor leerlingen, ouders en leerkrachten en acht de betrokkenheid van deze partijen bij het te voeren beleid dan ook van groot belang. De agenda en vergaderingen van de MR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien of andere vragen hebben, dan kunt u de leden van de MR te allen tijde aanspreken.